Statuten/Huishoudelijk reglement

 

Artikel 1. Naam van de vereniging

De vereniging draagt de naam ‘deKoraal’, naar de in de 16de eeuw door schoolmeester Petrus Mertens gestichte koraalschool in Haacht. Petrus Mertens (1520-1593) was de zoon van Jan Mertens en Elizabeth van Puddeghem. Het Haachtse gehucht Puttekom (oorspronkelijk ‘Pod-inga-heim’), dat zijn naam in de Frankische periode ontleende aan zekere Pod, heeft die naam doorgegeven aan de familie ‘van Puddeghem’.

Een beschrijving van de grafsteen van Petrus Mertens is te vinden in: Vanden Bruel J.Bt, Beschryf der dorpen van het kanton Haecht, Fonteyn Leuven, 1861, Haecht - De kerk. Meer informatie over de stichting Petrus Mertens (met veel genealogische en toponymische gegevens) is te vinden in: Cools Jos dr., De fundatie Petrus Mertens te Haacht, HOGT 1991;6:114-128.

De vereniging wordt beheerst door de bepalingen van deze statuten / huishoudelijk reglement.

 

Artikel 2. Zetel van de vereniging

De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van de voorzitter.

 

Artikel 3. Doel van de vereniging

Organisatie van publiek toegankelijke culturele activiteiten op verrassende locaties, met name concerten, tentoonstellingen, voorstellingen van woord-, zang- en toneelkunsten, instrumentale en beeldende/ambachtelijke kunsten, al dan niet gecombineerd, dit om ‘kruisbestuiving’ te bevorderen.

 

Artikel 4. Duur van de vereniging

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Elk werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Artikel 5. Bestuur en werking van de vereniging

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit een onbeperkt aantal leden. Het bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die kaderen binnen het doel van de vereniging.

Tijdens de oprichtingsvergadering en daarna om de twee jaar tijdens de eerste bestuursvergadering van het betrokken werkjaar worden door het bestuur een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aangeduid.

De voorzitter heeft de leiding van de vereniging, coördineert de werkzaamheden en zit de bestuursvergaderingen voor. Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.

De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid.

De secretaris is belast met het notuleren van de vergaderingen, het voeren van de algemene correspondentie en de door het bestuur na overleg aan hem/haar opgedragen taken.

De penningmeester heeft tot taak het beheren der gelden van de vereniging en jaarlijks voorleggen van een financieel verslag tijdens de laatste bestuursvergadering van het werkjaar. Hij/zij behoeft machtiging van het bestuur om de nodige betalingen uit te voeren.

Het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester loopt steeds over een periode van twee jaar en is hernieuwbaar.

Voornoemde mandaten zijn voor de eerste maal hernieuwbaar tijdens de eerste bestuursvergadering van het werkjaar 2014.

Voor de concrete uitwerking van activiteiten kan het bestuur specifieke taken toewijzen aan bestuursleden, die daarvan verslag uitbrengen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

Specifieke taken omvatten contacten met muzikanten/kunstenaars (contracten, technische fiches, …), SABAM, verzekeringen, zaalovereenkomsten, publiciteit/persmededelingen, catering, benodigd materiaal, ….

Voorts kan het bestuur een beroep doen op externe gelegenheidsmedewerkers voor hulpverlening tijdens activiteiten (tap, bediening, …).

 

Artikel 6. Bestuursvergaderingen

Bijeenroeping van het bestuur gebeurt door de voorzitter of op voorstel van één derde van de bestuursleden gericht aan de voorzitter.

Het bestuur vergadert zo vaak als door de agenda vereist.

De uitnodigingen worden minstens vijf dagen vooraf verstuurd per e-mail, vergezeld van de agenda.

Op de agenda van de vergaderingen worden minstens volgende punten geplaatst: (1) notulen vorige vergadering; (2) dagorde; (3) varia.

Externe deskundigen kunnen steeds uitgenodigd worden.

Beslissingen op de bestuursvergaderingen worden genomen bij consensus of gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 7. Financiering

Financiering geschiedt via winsten uit activiteiten van de vereniging. De opbrengsten van activiteiten kunnen ook benut worden om voor toekomstige activiteiten nuttig geacht materiaal aan te kopen. Het aangekochte materiaal wordt bewaard door een door het bestuur aangeduide materiaalmeester, die er een inventaris van opmaakt, er zorg voor draagt en het bestuur op de hoogte houdt van de onderhoudstoestand van het materiaal.

 

Artikel 8. Wijziging van statuten / huishoudelijk reglement

Deze kunnen elk jaar herzien worden tijdens de laatste bestuursvergadering van het werkjaar, na een verkregen meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 9. Bestemming van de activa

In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele passiva, geschonken aan een goed doel.

 

Goedgekeurd te Haacht op 7 mei 2012.